Hồ sơ

2013năm
1tháng (0)2tháng (0)3tháng (0)4tháng (0)
5tháng (0)6tháng (0)7tháng (1)8tháng (0)
9tháng (0)10tháng (0)11tháng (0)12tháng (0)
2012năm
1tháng (0)2tháng (1)3tháng (1)4tháng (0)
5tháng (0)6tháng (1)7tháng (0)8tháng (0)
9tháng (0)10tháng (0)11tháng (0)12tháng (0)
2011năm
1tháng (0)2tháng (1)3tháng (0)4tháng (1)
5tháng (1)6tháng (1)7tháng (2)8tháng (0)
9tháng (1)10tháng (0)11tháng (0)12tháng (0)
2010năm
1tháng (2)2tháng (0)3tháng (0)4tháng (0)
5tháng (0)6tháng (0)7tháng (0)8tháng (0)
9tháng (0)10tháng (0)11tháng (0)12tháng (0)
2009năm
1tháng (10)2tháng (5)3tháng (7)4tháng (7)
5tháng (7)6tháng (6)7tháng (5)8tháng (4)
9tháng (3)10tháng (5)11tháng (3)12tháng (4)
2008năm
1tháng (24)2tháng (17)3tháng (33)4tháng (28)
5tháng (33)6tháng (37)7tháng (28)8tháng (28)
9tháng (25)10tháng (16)11tháng (20)12tháng (11)
2007năm
1tháng (0)2tháng (0)3tháng (0)4tháng (0)
5tháng (0)6tháng (0)7tháng (0)8tháng (0)
9tháng (0)10tháng (0)11tháng (0)12tháng (32)