13 - Spring Framework

Bài viết này giới thiệu một số tính năng cơ bản của Spring Framework, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng sử dụng Spring Framework cơ bản như là HelloWorld cho tới việc sử dụng Dependency injection, Validation, MVC, tích hợp với Hibernate, web flow ... Thông qua từng phần lý thuyết của Spring Framework thì sẽ kèm theo thực hành để giúp các bạn nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Bên cạnh đó qua bài viết này các bạn còn thấy được sự tiện dụng cũng như sức mạnh của Spring Framework trong ứng dụng J2EE và JEE

13.1 - Tìm hiểu ứng dựng HelloWorld sử dụng Spring Framework

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

13.2 - Spring Framework Dependency Injection cơ bản

1. Phần tìm hiểu trước
* Introduction to Spring Framework from theserverside.com (May 2005)
2. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

4. Tài liệu tham khảo
* Chapter 1, 2 and 3 of Spring framework document (version 2.5) from springframework.org
* Spring NetBeans module download from sourceforge.net - this version works with NetBeans 6.0

13.3 - Spring Framework Dependency Injection nâng cao

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Chapter 1, 2 and 3 of Spring framework document (version 2.5) from springframework.org

13.4 - Spring framework và Hibernate

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Chapter 12: Object Relational Mapping (ORM) data access (version 2.5) from springframework.org

13.5 - Spring framework và JPA

1. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
* Documentations
  - Chapter 12.6: JPA (version 2.5) from springframework.org
* Tutorials
  - Getting Started with JPA in Spring 2.0 blog by Mark Fisher
    - Using the Java Persistence API (JPA) with Spring 2.0 article from java.sys-con.com

13.6 - Spring framework MVC

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Documents
  - Chapter 13 of Spring framework document (based on version 2.5.x) from springframework.org
* Reference document from the Spring framework community
  - Spring tags documents from springframework.org
* Tutorials
  - Introduction to the Spring Framework tutorial by Troy Giunipero  and Craig MacKay
  - Developing a Spring Framework MVC Application step by step tutorial from springframework.org
  - Simplify Your Web App Development Using the Spring MVC Framework tutorlal written by Javid Jamae from devx.com
  - The Spring series, Part 3: Spring MVC tutorial from www-128.ibm.com
  - Spring MVC step-by-step tutorial from www.springframework.org
* Presentations
  - Spring MVC presentation from interface21
    - Advanced Spring MVC presentation from interface21
* Tools
  - NetBeans plug-in for Spring framework for Web application from sourceforge.net

13.7 - Spring Validation, Data-binding, BeanWrapper, and Property Editor

Tài liệu tham khảo
* Chapter 5: Validation, Data-binding, the BeanWrapper, and PropertyEditors from springframework.org

13.8 - Spring Web Flow

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Web sites on Spring Web Flow
  - Spring Web Flow home site from springframework.org
* Documentation
  - Spring Web Flow Reference Documentation from springframework.org
* Tutorials
  - Spring Web Flow with Keith Donald video interview from infoq.com
  - Spring Web Flow quick start tutorial from opensource.atlassian.com
* Presentations
  - Spring Web Flow: A Next-Generation Web Application Controller JavaOne 2007 presentation

13.9 - Spring tích hợp với Struts

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
* Documentation
  - Chapter 15.4: Struts from springframework.org

13.10 - Spring với JavaServer Faces (JSF)

1. Presentation slides
* PDF
* Video

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Documentation
  - Chapter 15.3: JavaServer Faces from springframework.org
* Tutorials
  - Sample Application using JSF, Spring 2.0, and Java Persistence APIs tutorial by Carol McDonald from java.net

13.11 - Spring AOP cơ bản

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
* Documentations
  - Chapter 6: Aspect Oriented Programming with Spring (based on version 2.5.x) from springframework.org
  - Chapter 7: Spring AOP APIs from springframework.org
* Presentations
  - Practical AOP presentation from theserverside.com
* Forums
  - Spring framework support forums from springframework.org

13.12 - Spring framework và J2EE (EJB and JMS)

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

13.13 - Spring framework và WebServices

* Tài liệu tham khảo
- Carol McDonald's sample apps from java.net

13.14 - Spring framework và Transaction

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
* Documentations
  - Chapter 9: Transaction Management from springframework.org
* Articles and tutorials
  - Wire Hibernate Transactions in Spring article from onjava.com (May 2005)

13.15 - Spring framework và Testing

* Tài liệu tham khảo
- Chapter 8: Testing of Spring Framework online document from springframework.org

13.16 - Spring framework sample applications - PetClinic

* Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

13.17 - Spring framework nâng cao

* Presentation slides
  - PDF: 1 slide per page
  - Video

13.18 - Acegi Security với Spring framework

* Tài liệu tham khảo
  - Presentations
    - Acegi Security system with Spring framework presentation part 1 from endy.artivisi.com
    - Acegi Security system with Spring framework presentation part 2 from endy.artivisi.com
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Java | Nhận xét(26) | Trích dẫn(0) | Đọc(19348)
zJ6ha80x7nv Email Homepage
2014/03/15 16:14
How neat! Is it really this simple? You make it look easy.
rywUHzT7qg Email Homepage
2014/02/16 14:31
Yeah, that's the ticket, sir or ma'am
Ba4cre9kh Email Homepage
2014/02/07 12:27
You've really impressed me with that answer!
Dq80ZxhAg Email Homepage
2014/02/01 15:48
Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!
db5aFSkyfI Email Homepage
2014/01/29 17:14
You can always tell an expert! Thanks for contributing.
GTzeDgvNc Email Homepage
2014/01/22 13:08
Son of a gun, this is so helpful!
9cVBwHR9z Email Homepage
2014/01/20 08:19
Stay informative, San Diego, yeah boy!
4sMvhUkZ Email Homepage
2014/01/19 16:19
No complaints on this end, simply a good piece.
kPNEBD5CFaT Email Homepage
2014/01/19 03:40
You've really captured all the essentials in this subject area, haven't you?
zVQ8fz9bNF9r Email Homepage
2013/12/30 16:48
Thank God! Somnoee with brains speaks!
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ