14 - Portal và Portlet

Bài viết này giới thiệu một số kiến thức cơ bản của Portal và Portlet, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng sử dụng Portal/Portlet cơ bản. Phần kỷ thuật này khá rộng lớn và đòi hỏi một số lý thuyết về Portal/Portlet cũng như những specification của Sun về Porlet như JSR168, JSR268. Bên cạnh phần lý thuyết các bạn cũng sẽ có một bài thực hành một ứng dụng nho nhỏ để hiểu rõ hơn.

14.1 - Portlet cơ bản

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  What is a Porlet article from onjava.com (09/2005)
  Portal pack 1.3 Beta home site for NetBeans 5.5/5.5.1
  Sun Portal Server 7 Ajax Sample Demo flash from blogs.sun.com
  Understanding the Portlet Container 1.0 Beta Software and Developing Portlets article from java.sun.com (05/2007)
  Portlet repository project home site from portlet-repository.dev.java.net
  Welcome to the Portlet Repository Community home site from wiki.portal.java.net

14.2 - Một số sách hay về Portal/Portlet

  1. Professional Portal Development with Open Source Tools: Java Portlet API, Lucene, James, Slide by W. Clay Richardson, Donald Avondolio, Joe Vitale, Peter Len, Kevin T. Smith
  2. IBM WebSphere Portal Primer by Ashok K. Iyengar, Venkata Gadepalli
  3. Web Development with Oracle Portal by Mohamed El-Mallah
  4. Mastering IBM WebSphere Portal Server: Expert Guidance to Build & Deploy Portal Applications by Ron Ben-Natan , Ori Sasson , Richard Gornitsky
  5. Building Portals with the Java Portlet API By Jeff Linwood, David Minter (Not yet published)
  6. Programming Portlets by Ron Lynn
  7. Oracle 9iAS Portal Bible by Rick Greenwald, Jim Milbery
  8. BEA WebLogic Workshop 8.1 Kick Start 1 by Albert Saganich
  9. Creating Web Portals with BEA WebLogic by Howard Block, Rob Castle, David Hritz
  10. Corporate Portals Empowered with XML and Web Services by Anura Guruge

Kết thúc loạt bài về Java. Hy vọng mọi người có một số thông tin hữu ích khi làm việc với java. Hiện tại http://simulationzoo.com có kế hoặch cho loạt bài về Java Security và Single SignOn (SSO) nếu mọi người có bài viết hay thì cùng nhau chia sẻ. Bạn có thể tham khảo tại http://simulationzoo.com/read.php?11 cho loạt bài về Java.
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Java | Nhận xét(82) | Trích dẫn(0) | Đọc(10034)
gMl1XXkOU2 Email Homepage
2014/03/30 21:29
It's a real pleasure to find someone who can think like that
p796fkYB5C Email Homepage
2014/03/30 20:06
I don't know who you wrote this for but you helped a brother out.
jy0z0fhuFpTz Email Homepage
2014/03/30 07:21
Ya learn something new everyday. It's true I guess!
ArQJH3M5vB Email Homepage
2014/03/29 16:49
I reckon you are quite dead on with that.
Pagll0Hb14hW Email Homepage
2014/03/28 22:21
Awesome you should think of something like that
y273oPFYqXD Email Homepage
2014/03/28 11:17
Your posting lays bare the truth
neFtrk2fhT Email Homepage
2014/03/27 02:06
The honesty of your posting is there for all to see
6AlZKtfS Email Homepage
2014/03/26 14:15
Perfect answer! That really gets to the heart of it!
s7XL3unlkp9U Email Homepage
2014/03/25 23:20
Unbelievable how well-written and informative this was.
6vfjsVYbz Email Homepage
2014/03/25 18:56
I reckon you are quite dead on with that.
Phân trang 1/9 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ