12 - Hibernate

Bài viết này giới thiệu một số chức năng cơ bản của Hibernate, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng Hibernate cơ bản như là HelloWorld cho tới việc sử dụng Hibernate Mapping, Hibernate Query Language, Hibernate Concurrent và Transaction. Thông qua từng phần lý thuyết cùa Hibernate thì sẽ kèm theo thực hành để giúp các bạn nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Bên cạnh đó qua bài viết này các bạn còn thấy được sự tiện dụng cũng như sức mạnh của Hibernate trong ứng dụng J2EE và JEE

12.1 - Hibernate Step By Step

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Chapter 1: Introduction to Hibernate from Hibernate reference document
* Hibernate home site
* Hibernate plug-in for NetBeans 5.0 home site
* Derby Statements from db.apache.org
* Hibernate forums from hibernate.org

12.2 - Hibernate cơ bản

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Chapter 2: Architecture from Hibernate reference document
* Chapter 3: Configuration from Hibernate reference document
* Chapter 4: Persistent Classes from Hibernate reference document
* Hibernate User FAQ1 from hibernate.org
* Hibernate User FAQ2 from hibernate.org

12.3 - Hibernate Mapping

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Chapter 5: Basic O/R Mapping from Hibernate reference document
* Chapter 6: Collection Mapping from Hibernate reference document
* Chapter 7: Association Mapping from Hibernate reference document
* Chapter 8: Component Mapping from Hibernate reference document
* Chapter 9: Inheritance Mapping from Hibernate reference document
* Hibernate O/R Mapping tutorial from allapplabs.com

12.4 - Hibernate Query Language

1. Presentation slides 1
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Presentation slides 2 (HQL)
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

4. Tài liệu tham khảo
* Chapter 14: HQL from Hibernate reference document
* Chapter 15: Criteria Queries from Hibernate reference document
* Chapter 16: Native SQL from Hibernate reference document

12.5 - Hibernate Transaction and Concurrency

Tài liệu tham khảo
* Chapter11: Transaction and Concurrency from Hibernate reference document

12.6 - Hibernate Transaction and Concurrency

Tài liệu tham khảo
* Chapter12: Interceptors and Events from Hibernate reference document

12.7 - Hibernate Caching

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Speed up your Hibernate Applications with Second-Level Caching article from www.devx.com

12.8 - Hibernate Join Fetch (N+1 Query Problem, Join Fetch, Lazy Fetch)

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
* Chapter19: Improviing performance from Hibernate reference document
N+1 select problem and solution
 * Why Relationships Should be Lazy article from realsolve.co.uk
 * Hibernate Pitfalls: Avoiding The N+1 Selects Problem from realsolve.co.uk
 * FAQ 2
(còn tiếp ....)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Java | Nhận xét(84) | Trích dẫn(0) | Đọc(11523)
nAHVtPJocn Email Homepage
2014/04/01 05:33
Thanks for starting the ball rolling with this insight.
ucAbAUHlW Email Homepage
2014/04/01 00:45
My problem was a wall until I read this, then I smashed it.
kHeHTCHUr8v Email Homepage
2014/03/31 21:40
Thanks guys, I just about lost it looking for this.
4qeJcA3V Email Homepage
2014/03/31 19:59
Ya learn something new everyday. It's true I guess!
HZmFhYrXnGq Email Homepage
2014/03/31 18:08
Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. :)
zoeZ08lr Email Homepage
2014/03/31 11:40
Way to go on this essay, helped a ton.
Bw5Rsopo Email Homepage
2014/03/30 23:58
Calling all cars, calling all cars, we're ready to make a deal.
xJOmJe2e Email Homepage
2014/03/30 10:09
HHIS I should have thought of that!
Tz1CbVyxVf2 Email Homepage
2014/03/29 20:12
Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!
cDZoOEiY Email Homepage
2014/03/28 19:34
That insight would have saved us a lot of effort early on.
Phân trang 1/9 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ